இடுகைகள்

மாற்றம் வரும் வரை தனித்துதான் செயல்படுவோம் - த.த.ஜ (TNTJ)